Search
Generic filters
Dansk Flag Kun dansk producerede vinduer og døre
Search
Generic filters
Få hjælp: 70 10 90 99
10 års garanti
30 års erfaring
Rentefri finansiering
Produktion efter mål

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ordrebekræftelse
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.

Lovkrav til produkterne
Det er købers eget ansvar, at produktet lever op til gældende regler ifølge bygningsreglementet. 

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer der allerede er videregivet til vores producent, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber. Ordrebekræftelsen angiver sidste frist for ændring. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske ændringer/rettelser på ordren.

Når indbetaling af beløbet på ordren er modtaget, er det gældende som en godkendelse og ordren vil gå i produktion.

Sager med montage videre gives til montør efter modtaget betaling, og vil herefter ikke kunne annulleres. 

Udførelse
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.

Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for JVK Vinduer. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse.

Ved genbestilling opgives tidligere fakturanumre af hensyn til valg af konstruktion. JVK Vinduer foretager løbende produktmæssige forbedringer, og der kan derfor forekomme mindre variationer i forhold til tidligere leverancer.

Produktansvar
Køber skal holde JVK Vinduer skadesløs i den udstrækning, JVK Vinduer pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som JVK Vinduer efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.

JVK Vinduer er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er JVK Vinduer ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i JVK Vinduer ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

JVK Vinduer og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. 

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Produkterne fremstilles specielt til dig efter de mål, du har ønsket. Derfor er leveringstidspunktet altid kun et ca. tidspunkt. Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse. Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, ordrebehandlings , maskinhavari, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte. samt forsinkelse fra underleverandøres side, kan ikke påberåbes af køber.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor JVK Vinduer a/s har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, arrangeres af JVK Vinduer.Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Chaufføren er berettiget til at afvise levering i gårdspladser eller indkørsler, hvis det vurderes at underlaget ikke kan bære eller risikeres ødelagt. Er der vanskelige tilkørselsforhold, som smalle eller stejle veje, aflæsses der tættest muligt den aftalte leveringsadresse. Levering kan ske med mindre varevogn efter særlig aftale. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.

VED LEVERING AF ELEMENTER OVER 2350 MM – LEVERING FINDER STED PÅ AFTALTE ADRESSE. LEVERING ER FRA LASTBILENS LAD, DVS. DER SKAL VÆRE FOLK,

SAMT UDSTYR ( MANITOU/TRUCK/KRAN)TIL AFLÆSNING. RISIKOEN FOR VAREN OVERGÅR SAMTIDIG HERMED TIL KØBER.

Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.

Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested.

OBS !!!  I FORBINDELSE MED LEVERING KONTROLLERES ELEMENTER STRAKS FOR FEJL OG MANGLER. EVT. REKLAMATION INDGIVES STAKS PÅ LEVERINGSDAGEN SKRIFTLIGT OG MED BILLEDDOKUMENTATION. ELEMENTER MED SYNLIGE FEJL OG MANGLER MÅ IKKE MONTERES. GØRES DER IKKE INDSIGELSE VED LEVERING, KAN DER IKKE SENERE REKLAMERES OVER MANGLER ELLER SKADER.

VIGTIGT: FOLIE ER KUN TIL TRANSPORT, OG SKAL TAGES AF ELEMENTER UMIDDELBART EFTER MODTAGELSE.

LÆS MONTAGEVEJL. INDEN MONTAGEOPSTART.

Fragtomkostninger
Såfremt andet ikke er aftalt, betales fragt efter gældende fragtprisliste. Kunden betaler fragt eller afhentningsgebyr.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes. 

Betalingsbetingelser
Kontant ved bestilling

Betalingssted
JVK Vinduer, beliggende i Lind, 7400 Herning. Betaling kan også ske på www.jvk.dk/betaling, med Dankort eller via Sydbank:

Reg. Nr7110, Konto nr. 0002522696. Husk at oplyse navn og ordrenr. eller faktura nr. ved bankoverførsel.

Garanti

Gældende for alle produkter der forhandles af JVK Vinduer er, at produktet leveres med producentens 10 års garanti jf. producentens garantierklæring. Dpg leveres Træ/alu Basic og Træ med 5 års DVV garanti, på ubehandlede produkter ydes der ingen DVV garanti.

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt og altid før montering og eventuel behandling. Synlige fejl og mangler, samt evt. skader, skal meddeles JVK Vinduer inden monteringen påbegyndes og max. 24 timer efter varerne er modtaget. Garanti og service er kun gældende for elementer monteret i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne

Reklamationer, som er JVK Vinduers ansvar, repareres og/eller gives prisafslag eller erstattes med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris. Følge omkostninger i form af montage eller andet i den forbindelse dækkes ikke af JVK.

For overfladebehandlede elementer henviser vi til vinduesindustriens udfaldskrav. Reklamationsretten bortfalder hvis:

  1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert. Når JVK Vinduer arrangerer montering, leveres elementerne på adressen i god tid inden montøren påbegynder montagen. Det er kundens ansvar at sørge for henstilling og opbevaring af elementer skal ske på et plant vandret underlag, således at ramme og karm ej kommer i berøring med hinanden og altid lodret. Ved opbevaring skal elementer beskyttes mod fugt og tilsmudsning ved en forsvarlig afdækning fx med kraftig folie eller engangspresenning, straks efter modtagelse.
  2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet.
  3. Monteringen ikke er korrekt udført.

 

Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Herning i 1. instans.

 

DISCLAIMER

Det er kundens eget ansvar at sikre, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til Bygningsreglementet, BR18 www.bygningsreglementet.dk.

Kunden opfordres derfor til at orientere sig i den relevante lovgivning, herunder Bygningsreglementet, eller at søge rådgivning herom inden, at kunden foretager endelig bestilling og installerer produktet.

Kunden er afskåret fra at gøre krav gældende mod JVK, såfremt kravet udspringer af en anvendelse af produktet, som er i strid med lovgivningen, herunder Bygningsreglement.

Kunden gøres særligt opmærksom på, at Bygningsreglementet med virkning fra 1. februar 2021 er ændret således, at der ved nyopførelse og renovering, herunder vinduesudskiftning, oftest vil være krav om brug af 3-lagsruder.

LEVERINGSFORBEHOLD

Grundet ekstraordinære omstændigheder oplever vi aktuelt leveringssvigt og leveringsforsinkelser fra vores underleverandører.

Vi oplever desværre for tiden et meget ustabilt marked for de råmaterialer og komponenter, som anvendes i vores produktion. Leveringer af råmaterialer/komponenter bliver ændret og udskudt.  Det er en situation, som vi desværre har meget lille indflydelse på. Vi forsøger efter bedste evne at manøvrere i situationen, men vi oplever desværre, at vi ikke kan gå fri af problemerne. Forventningerne er, at situationen vil fortsætte sådan i en længere periode.

Derfor tager vi følgende forbehold:

Ordren bekræftes derfor med forbehold for, at det aftalte leveringstidspunkt kan blive væsentligt udskudt, hvis leverancer af komponenter eller andre materialer fra vores underleverandører svigter eller forsinkes.

I tilfælde af forsinkelse fra vores underleverandører er vi berettiget til at udskyde levering. I tilfælde af udskudt levering er vi ikke erstatningspligtige over for jer.

Vi bestræber os selvfølgelig på at holde leveringstiderne så korte som muligt. Vi vil forsøge løbende at meddele jer det faktiske leveringstidspunkt, så snart produktionen af jeres ordre er blevet endeligt disponeret. Der kan desuden blive tale om delleverancer.

Vi ser naturligvis frem til, at leveringssituationen igen bliver normal og håber på jeres forståelse for den meget vanskelige situation. Vi ønsker en åben og transparent dialog med vores kunder og vil derfor forsøge at mindske de problemer, som måtte opstå.”

 

JYDSK VINDUESKOMPAGNI – INDUSTRIPARKEN 12, LIND – 7400 HERNING – TLF. 70109099

MONTAGEVEJLEDNING TRÆ VINDUER

Vigtigt: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING

Vinduer monteres, så karmen er i lod og vater.

Oplukkelige vinduer SKAL fastgøres i falsen. Faste karme fastgøres i indvendig karm.

ALLE fastgørelsespunkter i falsen SKAL understøttes af en blivende opklodsning. – Opklodsningen må IKKE kunne suge vand.

Vinduer med opluk SKAL opklodses ved lukkebeslag og under ALLE fastgørelsespunkter.

Ved mindre partier opklodses under vinduet ved lukkepunkter eller 10-15 cm fra enderne.

Efter montering SKAL vinduet efterjusteres.

Der kan forekomme silikone-rester på glasset, dette fjernes forsigtigt med et barberblad.

Ved sammenstilling af elementer skal der beregnes en fuge på min. 10 mm.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk).

MONTAGEVEJLEDNING TRÆ DØRE

Vigtigt: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING

-GÆLDER BÅDE UDAD- OG INDADGÅENDE DØRE.

 

Døren monteres, så karmen er i lod og vater.

Ved montage af dør SKAL der sættes skruer gennem det øverste hængsel, som går direkte i lodret bærende væg.

Der SKAL være en blivende opklodsning bag nederste hængsel.

Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Dørenes bund SKAL understøttes pr. maks. 200 mm.

Efter montering SKAL døren efterjusteres.

Der kan forekomme silikone-rester på glasset, dette fjernes forsigtigt med et barberblad.

Ved sammenstilling af elementer skal der beregnes en fuge på min. 10 mm.

Ved døre er det vigtigt de monteres i murværk eller blivende konstruktion, samt at der monteres iht. Montagevejledningen.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk)

© 2019 - 2024, Jydsk Vindueskompagni - Privatlivspolitik
Betalingskort