Search
Generic filters
Dansk Flag Kun dansk producerede vinduer og døre
Search
Generic filters
Få hjælp: 70 10 90 99
10 års garanti
30 års erfaring
Rentefri finansiering
Produktion efter mål

Ordrebekræftelse
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.

Lovkrav til produkterne
Det er købers eget ansvar, at produktet lever op til gældende regler ifølge bygningsreglementet.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer, der allerede er videregivet til vores producent, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber. Ordrebekræftelsen angiver sidste frist for ændring. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske ændringer/rettelser på ordren.

Udførelse
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.

Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for JVK Vinduer a/s. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse.

Ved genbestilling opgives tidligere fakturanumre af hensyn til valg af konstruktion. JVK Vinduer foretager løbende produktmæssige forbedringer, og der kan derfor forekomme mindre variationer i forhold til tidligere leverancer.

Produktansvar
Køber skal holde JVK Vinduer a/s skadesløs i den udstrækning, JVK Vinduer a/s pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som JVK Vinduer a/s efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.

JVK Vinduer a/s er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er JVK Vinduer a/s ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i JVK Vinduer a/s’ ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

JVK Vinduer a/s og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor JVK Vinduer a/s har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, arrangeres af JVK Vinduer a/s.

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Chaufføren er berettiget til at afvise levering i gårdspladser eller indkørsler, hvis det vurderes at underlaget ikke kan bære eller risikeres ødelagt. Er der vanskelige tilkørselsforhold, som smalle eller stejle veje, aflæsses der tættest muligt den aftalte leveringsadresse. Levering kan ske med mindre varevogn efter særlig aftale. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.

Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.

Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested.

Fragtomkostninger
Såfremt andet ikke er aftalt, betales fragt efter gældende fragtprisliste. Kunden betaler fragt eller afhentningsgebyr.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes.

Betalingsbetingelser
Kontant ved bestilling

Betalingssted
JVK Vinduer a/s, beliggende i Vorbasse eller Roskilde. Betaling kan også ske på www.jvk.dk/betaling, med Dankort eller via Sydbank:

Reg. nr. 7110, Konto nr. 0002522696. Husk at oplyse navn og ordrenr. eller faktura nr. ved bankoverførsel.

Garanti

Gældende for alle produkter der forhandles af JVK Vinduer a/s er, at produktet leveres med producentens 10 års garanti jf. producentens garantierklæring. Dog leveres  Træ/Alu Basic og Træ med 5 års DVV garanti På ubehandlede produkter ydes der ingen DVV garanti.

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt og altid før montering og eventuel behandling.Synlige fejl og mangler, samt evt. skader, skal meddeles JVK Vinduer inden monteringen påbegyndes og max. 24 timer efter varerne er modtaget. Garanti og service er kun gældende for elementer monteret i Danmark excl. Grønland og Færøerne.

Reklamationer, som er JVK Vinduers ansvar, reparerers og/eller gives prisafslag eller erstattes med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

For overfladebehandlede elementer henviser vi til vinduesindustriens udfaldskrav.

Reklamationsretten bortfalder hvis:

1.     Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert. Når JVK Vinduer a/s arrangerer montering, leveres elementerne på adressen i god tid inden montøren påbegynder montagen. Det er kundens ansvar at sørge for henstilling og opbevaring af elementer skal ske på et plant vandret underlag, således at ramme og karm ej kommer i berøring med hinanden og altid lodret. Ved opbevaring skal elementer beskyttes mod fugt og tilsmudsning ved en forsvarlig afdækning fx med kraftig folie eller engangspresenning, straks efter modtagelse.

2.     Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet.

3.     Monteringen ikke er korrekt udført.

Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Herning i 1. instans.

Se billede her om åbningsretninger her:

https://shop.jvk.dk/wp-content/uploads/2022/03/aabningsretninger.png

MONTAGEVEJLEDNING TRÆ VINDUER

VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING

Vinduer monteres, så karmen er i lod og vater.

Oplukkelige vinduer SKAL fastgøres i falsen. Faste karme fastgøres i indvendig karm.

ALLE fastgørelsespunkter i falsen SKAL understøttes af en blivende opklodsning. – Opklodsningen må IKKE kunne suge vand.

Vinduer med opluk SKAL opklodses ved lukkebeslag og under ALLE fastgørelsespunkter.

Ved mindre partier opklodses under vinduet ved lukkepunkter eller 10-15 cm fra enderne.

Efter montering SKAL vinduet efterjusteres.

Der kan forekomme silikone-rester på glasset, dette fjernes forsigtigt med et barberblad.

Ved sammenstilling af elementer skal der beregnes en fuge på min. 10 mm.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk).

Se billede for montage af vinduer her:

https://shop.jvk.dk/wp-content/uploads/2023/01/monteringvinduer-JVK-Goer-Det-Selv-shop.jvk_.dk_.png

MONTAGEVEJLEDNING TRÆ DØRE

VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING

-GÆLDER BÅDE UDAD- OG INDADGÅENDE DØRE.

Døren monteres, så karmen er i lod og vater.

Ved montage af dør SKAL der sættes skruer gennem det øverste hængsel, som går direkte i lodret bærende væg.

Der SKAL være en blivende opklodsning bag nederste hængsel.

Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Dørenes bund SKAL understøttes pr. maks. 200 mm.

Efter montering SKAL døren efterjusteres.

Der kan forekomme silikone-rester på glasset, dette fjernes forsigtigt med et barberblad.

Ved sammenstilling af elementer skal der beregnes en fuge på min. 10 mm.

Ved døre er det vigtigt de monteres i murværk eller blivende konstruktion, samt at der monteres iht. Montagevejledningen.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk)

Se billede for montering af døre her:

https://shop.jvk.dk/wp-content/uploads/2023/01/monteringdoere-JVK-Goer-Det-Selv-shop.jvk_.dk_.png

© 2019 - 2024, Jydsk Vindueskompagni - Privatlivspolitik
Betalingskort